Quranda, Tövratda, Zəburda və İncildə

Hz. Mehdi (ə.s)